ABOUT VOCATIONAL  TRAINING  TNCUBATOR

                   ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย  จัดตั้งเมื่อวันที่     มิถุนายน  2558   ตั้งอยู่เลขที่ 99 ม. 2 ต.บางตาหงาย  อ.บรรพตพิสัย  จ.นครสวรรค์  รหัสไปรษณีย์  60180   มีพื้นที่ดำเนินการโดยประมาณ  20 ตารางเมตร    เป็นสำนักงานชั้นเดียว โดยได้มีการจัดตั้งธุรกิจขนาดเล็กตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ซึ่งเป็นพื้นที่สำหรับให้นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู่้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ การเป็นผู้ประกอบการ  ใช้เป็นแหล่งเ้รียนรู้ของสถานศึกษาในการจัดทำธุรกิจ

 

                        ปัจจุบัน  ในปีการศึกษา 2561 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา บริหารงานโดย  นายสมหมาย   โพธํิ์อ่อน   ประธานศูนย์บ่มเพาะฯ   นางสาวประนอม  เบิกบาน   หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะฯ   และนักเรียนที่ดูแลกิจการ  มีการดำเนินการจัดทำธุรกิจ  "ร้านกาแฟ       Bice  Coffee  " เป็นธุรกิจเดิมหรือต่อยอด  ให้บริการประเภทเครื่องดื่ม  กาแฟ  ชา   เป็นต้น  และได้จัดทำธุรกิจใหม่  1 ธุรกิจ คือ        "Bice   Bakery "   เป็นธุรกิจเปิดตัวใหม่เกี่ยวกับให้บริการขนมเค๊ก    ขนมปัง   คัพเค๊พ   แซนวิช  อาหารเช้าแบบรีบด่วน  เป็นต้น

46656711_257778141569268_646332287444582
46459288_257777711569311_504712608082191